Kancelaria Adwokacka - zespół
image 9

Wniosek o ogłoszenie upadłości spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie ustawy „antycovidowej”

W czasach pandemii Covid- 19, kryzysu gospodarczego, wysokiej inflacji, oraz w obliczu trwającej wojny u naszego sąsiada Ukrainy, coraz częściej klienci zwracają się z pytaniem o możliwość złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Ogłoszenie upadłości spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może nastąpić w oparciu o Ustawę z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U.2022.1520 t.j.), przy uwzględnieniu przepisów Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2021 r.poz.2095 t.j.).

W oparciu o przepisy Prawa Upadłościowego, należy złożyć wniosek do sądu upadłościowego w terminie 30 dni od wystąpienia stanu niewypłacalności spółki. Spółka jest uznawana za niewypłacalną w momencie, gdy utraciła zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych przez okres przekraczający trzy miesiące. Ponadto, spółka jest uznawana za niewypłacalną w sytuacji, gdy jej zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jej majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące.

Natomiast przepisy tzw. Ustawy „ANTYCOVIDOWEJ”, stanowią lex specialis w stosunku do przywoływanej wcześniej ustawy i pozwalają na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości jeżeli podstawa niewypłacalności dłużnika powstała w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, a stan niewypłacalności powstał z powodu COVID-19. Wówczas bieg terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, o którym mowa w art. 21 Prawa upadłościowego nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega przerwaniu. Po tym okresie termin ten biegnie na nowo. Ponadto jeżeli stan niewypłacalności powstał w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 domniemywa się, że zaistniał z powodu COVID-19.

Powyższy stan dotyczy wielu przedsiębiorców, których problemy rozpoczęły się ze względu na pandemię COVID- 19. Dotyczy to przede wszystkim przedsiębiorców świadczących usługi gastronomiczne, turystyczne, ale także innych, których branże ucierpiały na skutek ograniczeń związanych z pandemią COVID- 19.

W takiej sytuacji termin na zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości ustalany jest z uwzględnieniem postanowień ustawy „ANTYCOVIDOWEJ”, co oznacza, że wniosek o ogłoszenie upadłości może zostać złożony przez dłużnika w terminie 30 dni od dnia wystąpienia przyczyny niewypłacalności spółki, przy czym termin ten rozpoczyna swój bieg dopiero z chwilą ustania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego. Oczywiście wniosek można złożyć również wcześniej, przed ustaniem stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego.

Stan pandemii został odwołany w Polsce w dniu 16 maja 2022 r., natomiast stan zagrożenia epidemicznego, obowiązuje w dalszym ciągu. W związku z powyższym należy przyjąć, że zarząd spółki, która przestała być wypłacalna na skutek pandemii COVID – 19 w dalszym ciągu ma prawo do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

Należy jeszcze raz podkreślić, że jeżeli przed ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego rozpoczął się bieg terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, to rozpoczęty termin ulega przerwaniu. Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego termin ten biegnie na nowo.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości, więcej informacji możecie uzyskać kontaktując się z prawnikami naszej kancelarii, pod numerem tel. (+48) 728 377 770, (+48) 666 088 266 lub mailowo na adres: adwokat@ciulkin-sarnocinska.pl.

Facebook
Instagram
TikTok
LinkedIn

OSTATNIE WPISY

follow us

LinkedIn