hero 13
image 9
Negocjacje

Mediacja

Adw. dr Katarzyna Ciulkin-Sarnocińska jako mediator prowadzi mediacje sądowe i pozasądowe oraz świadczy pomoc w rozwiązywaniu konfliktów. Mediator jako osoba trzecia pomaga stronom we wzajemnej komunikacji, określeniu interesów i kwestii do dyskusji oraz dojściu do wspólnie akceptowalnego konsensu. Proces ten ma charakter dobrowolny, poufny i nieformalny.

Mediacja jest historycznie pierwszą, a zarazem najważniejszą postacią alternatywnych metod rozwiązywania sporów, zbiorczo nazywanych ADR – Alternative Dispute Resolution. W przypadku sporu na tle prawnym, celem mediacji jest jego zakończenie, zwłaszcza w postaci ugody zawartej przez strony (np. ustalającej wysokość alimentów, zadośćuczynienia, odszkodowania lub nakładającej na strony inne obowiązki i zobowiązania prawne). Ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem. Ugoda zawarta przed mediatorem, którą zatwierdzono przez nadanie jej klauzuli wykonalności, jest tytułem wykonawczym.

Kancelaria Mediacyjna poza standardowymi sposobami prowadzenia mediacji – spotkania bezpośrednie, indywidualne – korzysta z platformy do prowadzenia mediacji za pomocą telefonu i internetu (e-mediacja). Jeżeli nie jest możliwe bezpośrednie spotkanie stron, mediator może prowadzić postępowanie mediacyjne z wykorzystaniem tej metody, w sposób pośredni, przekazując uczestnikom informacje, propozycje i zajmowane przez każdego z nich stanowisko.

adw. Katarzyna Ciulkin-Sarnocińska jest mediatorem specjalizującym się w mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i rodzinnego. Należy do Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Jest mediatorem wpisanym na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Białymstoku.

centrum mediacyjne

Zalety mediacji:

 • szybkość,
 • niskie koszty,
 • poufność,
 • dobrowolność (zawsze można odstąpić od przeprowadzenia mediacji),
 • obustronne korzyści,
 • poczucie bezpieczeństwa (nie jest konieczny bezpośredni kontakt między stronami),
 • dostępność (dopóki nie zapadnie wyrok można wejść na drogę mediacji w dowolnej fazie sporu).

W Kancelarii Mediacyjnej:

 • znajdziesz porady jak rozpocząć mediację,
 • uzyskasz informacje o procedurach mediacyjnych,
 • dowiesz się ile to kosztuje,
 • przeprowadzisz mediacje.
Facebook
Instagram
TikTok
LinkedIn

OFERTA

follow us

LinkedIn

INSTAGRAM

Group 81