likwidacja spółek
image 9
OFERTA

Likwidacja Spółek

Pierwszy etap obejmuje formalne otwarcie likwidacji. W tym zakresie Kancelaria przygotowuje dokumenty protokoły ze Zgromadzeń Wspólników, uchwały Wspólników o rozwiązaniu Spółki oraz o powołaniu likwidatorów Spółki. W tym zakresie Kancelaria wskazuje również osoby pełniące funkcje likwidatorów Spółki. Kancelaria dokonuje również zgłoszenia otwarcia likwidacji do sądu rejestrowego oraz organów administracji państwowej, reprezentując spółkę przed tymi podmiotami. Zamieszcza również ogłoszenia o otwarciu likwidacji w wymaganym publikatorze urzędowym.

Na etapie właściwego postępowania likwidacyjnego Kancelaria sprawuje nadzór oraz kontrolę nad prawidłowym tokiem likwidacji, ewentualnie prowadzi cały proces świadcząc usług likwidatora. W ramach tych czynności Kancelaria reprezentuje Spółkę i podejmuje czynności w zakresie wypowiadania umów o pracę, rozwiązania umów handlowych, ściągania wierzytelności, sprzedaży majątku Spółki oraz regulacji jej zobowiązań cywilnoprawnych i publicznoprawnych.

Kancelaria zapewnia również przekazanie zgormadzonej przez Spółkę dokumentacji kadrowo-finansowej do archiwów zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku działania w charakterze likwidatora prowadzi również sprzedaż majątku spółki, a także przekazuje wynajęte pomieszczenia. Na etapie prowadzenia likwidacji wspólnicy otrzymują comiesięczne raporty z przebiegu procesu likwidacji.

Końcowy etap likwidacji obejmuje zwołanie zebrań lub zgromadzeń Wspólników celem zatwierdzenia sprawozdania z przeprowadzonego procesu likwidacji, podziału majątku Spółki. Uchwały te zgłaszane są do sądu rejestrowego z wnioskiem o wykreślenie Spółki, a także właściwym organom administracji.

Podczas całego przebiegu likwidacji Kancelaria współpracuje z notariuszem, biurami księgowymi, archiwami oraz ekipami remontowymi, co pozwala na sprawne przeprowadzenie procesu likwidacji bez angażowania Wspólników.

Podjęcie decyzji o zakończeniu działalności gospodarczej przez Spółkę, stawia Zarząd lub Wspólników Spółki przed obowiązkiem podjęcia licznych czynności związanych z postępowaniem likwidacyjnym. Obejmuje to w szczególności: podjęcie uchwał przez Wspólników oraz Zarząd, dokonanie wyboru likwidatora, zgłoszenia do sądu rejestrowego oraz organów administracji, powiadomienie kontrahentów, zwolnienie pracowników, wypowiedzenie lub rozwiązanie umów, kompletowanie oraz przekazanie dokumentacji pracowniczej i księgowej do archiwów, składanie sprawozdań likwidacyjnych.

Proces likwidacji jest procesem złożonym, którego przeprowadzenie wymaga rzetelnego zaplanowania. Kancelaria wychodzi naprzeciw podmiotom planującym zakończenie działalności gospodarczej, w tym zakresie świadczy kompleksową obsługę prawną począwszy od etapu przygotowania Spółki do likwidacji, przez nadzór i doradztwo w trakcie właściwego postępowania likwidacyjnego, aż po zakończenie postępowania likwidacyjnego i wykreślenie Spółki z rejestru.

Facebook
Instagram
TikTok
LinkedIn

OFERTA

follow us

LinkedIn

INSTAGRAM

Group 81