hero 8
image 9
Artykuły

Publikacje

 • K. Ciulkin, http://akademia.e-prawnik.pl/porady/artykuly-3/wspolczesne-piractwo-morskie-w-swietle-prawa-miedzynarodowego.html, Współczesne prawo morskie w świetle prawa międzynarodowego, 05 kwietnia 2011 r.
 • K. Ciulkin, http://akademia.e-prawnik.pl/porady/artykuly-3/ochrona-konkurencji-a-kryzys-gospodarczy.html, Ochrona konkurencji a kryzys gospodarczy, 22 marca 2011 r.
 • K. Ciulkin-Sarnocińska, Sytuacja osób niewidomych i słabowidzących w Stanach Zjednoczonych:[w]: Bezpieczeństwo osób niewidomych i słabowidzących ze szczególnym uwzględnieniem ruchu drogowego. Wybrane aspekty prawne i ekonomiczne, red. E. M. Guzik-Makaruk, E. W. Pływaczewski, E. Zatyka, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2014.
 • K. Ciulkin-Sarnocińska, Phishing – specyficzna forma pozyskiwania danych newralgicznych, [w:] Współczesne oblicza bezpieczeństwa, (red.) E. M. Guzik-Makaruk, W. Pływaczewski, Temida 2, Białystok 2015.
 • K. Ciulkin-Sarnocińska, Aspekty prawne udzielania informacji na temat zdrowia pacjenta. Dokumentacja medyczna, tajemnica zawodowa lekarza [w]: Wybrane prawne i medyczne aspekty ginekologii dziecięcej, (red.) E. M. Guzik-Makaruk, V. Skrzypulec – Plinty, J. Szamatowicza, Temida 2, Białystok 2015.
 • K. Ciulkin-Sarnocińska, Wybrane kryminologiczne aspekty macierzyństwa zastępczego. Etiologia, fenomenologia i profilaktyka w zjawisku surogacji, [w]: Współczesna przestępczość i patologie społeczne z perspektywy interdyscyplinarnych badań kryminologicznych, publikacja w monografii pod redakcją E. W. Pływaczeskiego, E. Jurgielewicz – Delegacz, D. Dajnowicz – Piesieckiej Ogólnopolskie Forum Młodych Kryminologów, Wydawnictwo C.H Beck, (4 pkt.), Warszawa 2017.
 • K. Ciulkin-Sarnocińska, Surogacja na świecie. Wybrane aspekty prawne, [w]: Umiędzynarodowienie krajowego obrotu prawnego. (20 tys. znaków), publikacja w monografii, (red.) M. Perkowskiego.(4 pkt).
 • K. Ciulkin-Sarnocińska, Utrata bytu przez spółkę a odpowiedzialność członków zarządu za jej zobowiązania, (20 tys. znaków), Humanistyczne Zeszyty Naukowe Prawa Człowieka, Kielce 2019.
 • K. Ciulkin-Sarnocińska, Zakres swobody wypowiedzi artystycznej w świetle prawa karnego, [w]: (red.) M. Różański, J. Kasprzak, E. Zębek, Sztuka a prawo karne, (20 tys. znaków), Wydział Prawa i Administracji UMW, Olsztyn 2019.
 • K. Ciulkin-Sarnocińska, Surogacja w ujęciu karnoprawnym i kryminologicznym, Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem naukowym Prof. zw. dr hab. Ewy M. Guzik-Makaruk, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa, Białystok 2019 r.
 • K. Ciulkin-Sarnocińska, Wybrane kryminologiczne aspekty macierzyństwa zastępczego. Przestępstwo handlu ludźmi oraz organizowania adopcji wbrew przepisom ustawy, (20 tys. znaków), [w:] (red.) E. W. Pływaczewski, D. Dajnowicz-Piesiecka, E. Jurgielewicz-Delegacz, Przestępczość XXI wieku. Szanse i wyzwania dla kryminologii, Wolters Kluwer, Warszawa 2020.
Facebook
Instagram
TikTok
LinkedIn

OFERTA

follow us

LinkedIn

INSTAGRAM

Group 81