Prawo Gospodarcze
image 9
OFERTA

Prawo Gospodarcze

Kancelaria zajmuje się świadczeniem usług w zakresie tworzenia i rejestracji podmiotów gospodarczych, w szczególności spółek prawa handlowego, jednoosobowych działalności gospodarczych, spółdzielni, oddziałów, przedstawicielstw oraz fundacji i stowarzyszeń. Prawnicy Kancelarii przygotowują umowy oraz innego rodzaju akty założycielskie podmiotów gospodarczych oraz reprezentują Klientów w trakcie czynności prawnych tworzących te podmioty (np. przy zawieraniu umowy przed notariuszem), a także w postępowaniach rejestrowych. Kancelaria doradza również w zakresie wyboru odpowiedniej formy prowadzenia działalności gospodarczej biorąc pod uwagę w szczególności kwestie organizacyjne, prawne oraz podatkowe.

Sporządzanie i badanie umów
Prawnicy Kancelarii przygotowują oraz opiniują umowy i wzorce umów (regulaminy, cenniki, ogólne warunki umów itp.) z zakresu wszelkich dziedzin prawa, w szczególności umowy w obrocie gospodarczym, umowy pracownicze, kontrakty menadżerskie oraz umowy z zakresu prawa autorskiego (w tym umowy licencyjne) oraz prawa znaków towarowych.

Przekształcenia, połączenie podmiotów gospodarczych
Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę prawną w zakresie przekształcenia i połączenia podmiotów gospodarczych.

Prowadzenie negocjacji
Kancelaria reprezentuje Klientów zarówno w negocjacjach biznesowych jak i w rokowaniach mających na celu doprowadzenie do polubownego zakończenia zaistniałego między stronami sporu. Prawnicy Kancelarii doradzają w zakresie wyboru odpowiedniej strategii negocjacji, przygotowują, opiniują lub rekomendują stosowną modyfikację draftów porozumień oraz uczestniczą w negocjacjach w trakcie bezpośrednich spotkań lub telekonferencji.

Stała obsługa prawna
Kancelaria świadczy stałą obsługę bieżącej działalności przedsiębiorców we wszystkich dziedzinach prawa. Prawnicy Kancelarii świadczą usługi zarówno w trybie stacjonarnym (poza kancelarią, w szczególności w siedzibie Klienta) jak i zdalnie (za pośrednictwem mediów elektronicznych) w zależności od potrzeb Klienta.

Upadłość
Kancelaria prowadzi sprawy o ogłoszenie upadłości przed sądem upadłościowym oraz reprezentuje klientów przed syndykiem masy upadłości.

Likwidacja
Na etapie poprzedzającym otwarcie likwidacji Spółki, Kancelaria bada sytuację prawną oraz finansową Spółki. W tej fazie Kancelaria bierze również pod uwagę aspekty podatkowe likwidacji, bowiem ich ocena jest jednym z kluczowych elementów dla etapu planowania działań likwidacyjnych. Na podstawie dokonane analizy Kancelaria sporządza raport z rekomendowanym planem przeprowadzenia procesu likwidacji.
Kolejny etap obejmuje formalne otwarcie likwidacji. W tym zakresie Kancelaria przygotowuje dokumenty protokoły ze Zgromadzeń Wspólników, uchwały Wspólników o rozwiązaniu Spółki oraz o powołaniu likwidatorów Spółki. W tym zakresie Kancelaria wskazuje również osoby pełniące funkcje likwidatorów Spółki. Kancelaria dokonuje również zgłoszenia otwarcia likwidacji do sądu rejestrowego oraz organów administracji państwowej, reprezentując spółkę przed tymi podmiotami. Zamieszcza również ogłoszenia o otwarciu likwidacji w wymaganym publikatorze urzędowym.
Na etapie właściwego postępowania likwidacyjnego Kancelaria sprawuje nadzór oraz kontrolę nad prawidłowym tokiem likwidacji, ewentualnie prowadzi cały proces świadcząc usług likwidatora. W ramach tych czynności Kancelaria reprezentuje Spółkę i podejmuje czynności w zakresie wypowiadania umów o pracę, rozwiązania umów handlowych, ściągania wierzytelności, sprzedaży majątku Spółki oraz regulacji jej zobowiązań cywilnoprawnych i publicznoprawnych.
Kancelaria zapewnia również przekazanie zgromadzonej przez Spółkę dokumentacji kadrowo-finansowej do archiwów zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku działania w charakterze likwidatora prowadzi również sprzedaż majątku spółki, a także przekazuje wynajęte pomieszczenia. Na etapie prowadzenia likwidacji wspólnicy otrzymują comiesięczne raporty z przebiegu procesu likwidacji.
Końcowy etap likwidacji obejmuje zwołanie zebrań lub zgromadzeń Wspólników celem zatwierdzenia sprawozdania z przeprowadzonego procesu likwidacji, podziału majątku Spółki. Uchwały te zgłaszane są do sądu rejestrowego z wnioskiem o wykreślenie Spółki, a także właściwym organom administracji.
Podczas całego przebiegu likwidacji Kancelaria współpracuje z notariuszem, biurami księgowymi, archiwami oraz ekipami remontowymi, co pozwala na sprawne przeprowadzenie procesu likwidacji bez angażowania Wspólników.
Podjęcie decyzji o zakończeniu działalności gospodarczej przez Spółkę, stawia Zarząd lub Wspólników Spółki przed obowiązkiem podjęcia licznych czynności związanych z postępowaniem likwidacyjnym. Obejmuje to w szczególności: podjęcie uchwał przez Wspólników oraz Zarząd, dokonanie wyboru likwidatora, zgłoszenia do sądu rejestrowego oraz organów administracji, powiadomienie kontrahentów, zwolnienie pracowników, wypowiedzenie lub rozwiązanie umów, kompletowanie oraz przekazanie dokumentacji pracowniczej i księgowej do archiwów, składanie sprawozdań likwidacyjnych.
Proces likwidacji jest procesem złożonym, którego przeprowadzenie wymaga rzetelnego zaplanowania. Kancelaria wychodzi naprzeciw podmiotom planującym zakończenie działalności gospodarczej, w tym zakresie świadczy kompleksową obsługę prawną począwszy od etapu przygotowania Spółki do likwidacji, przez nadzór i doradztwo w trakcie właściwego postępowania likwidacyjnego, aż po zakończenie postępowania likwidacyjnego i wykreślenie Spółki z rejestru.
Na etapie poprzedzającym otwarcie likwidacji Spółki, Kancelaria bada sytuację prawną oraz finansową Spółki. W tej fazie Kancelaria bierze również pod uwagę aspekty podatkowe likwidacji, bowiem ich ocena jest jednym z kluczowych elementów dla etapu planowania działań likwidacyjnych. Na podstawie dokonane analizy Kancelaria sporządza raport z rekomendowanym planem przeprowadzenia procesu likwidacji.
Kolejny etap obejmuje formalne otwarcie likwidacji. W tym zakresie Kancelaria przygotowuje dokumenty protokoły ze Zgromadzeń Wspólników, uchwały Wspólników o rozwiązaniu Spółki oraz o powołaniu likwidatorów Spółki. W tym zakresie Kancelaria wskazuje również osoby pełniące funkcje likwidatorów Spółki. Kancelaria dokonuje również zgłoszenia otwarcia likwidacji do sądu rejestrowego oraz organów administracji państwowej, reprezentując spółkę przed tymi podmiotami. Zamieszcza również ogłoszenia o otwarciu likwidacji w wymaganym publikatorze urzędowym.
Na etapie właściwego postępowania likwidacyjnego Kancelaria sprawuje nadzór oraz kontrolę nad prawidłowym tokiem likwidacji, ewentualnie prowadzi cały proces świadcząc usług likwidatora. W ramach tych czynności Kancelaria reprezentuje Spółkę i podejmuje czynności w zakresie wypowiadania umów o pracę, rozwiązania umów handlowych, ściągania wierzytelności, sprzedaży majątku Spółki oraz regulacji jej zobowiązań cywilnoprawnych i publicznoprawnych.
Kancelaria zapewnia również przekazanie zgromadzonej przez Spółkę dokumentacji kadrowo-finansowej do archiwów zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku działania w charakterze likwidatora prowadzi również sprzedaż majątku spółki, a także przekazuje wynajęte pomieszczenia. Na etapie prowadzenia likwidacji wspólnicy otrzymują comiesięczne raporty z przebiegu procesu likwidacji.
Końcowy etap likwidacji obejmuje zwołanie zebrań lub zgromadzeń Wspólników celem zatwierdzenia sprawozdania z przeprowadzonego procesu likwidacji, podziału majątku Spółki. Uchwały te zgłaszane są do sądu rejestrowego z wnioskiem o wykreślenie Spółki, a także właściwym organom administracji.
Podczas całego przebiegu likwidacji Kancelaria współpracuje z notariuszem, biurami księgowymi, archiwami oraz ekipami remontowymi, co pozwala na sprawne przeprowadzenie procesu likwidacji bez angażowania Wspólników.

Facebook
Instagram
TikTok
LinkedIn

OFERTA

follow us

LinkedIn

INSTAGRAM

Group 81