Kancelaria Adwokacka - zespół
image 9

Testament wojskowy

Ministerstwo Sprawiedliwości opracowało projekt ustawy o zmianie Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postępowania cywilnego, w wyniku którego dojdzie do zmian w prawie spadkowym.

Kolejna ze zmian przedstawionych przez Ministerstwo Sprawiedliwości dotyczy uregulowań testamentu wojskowego.
W obecnym stanie prawnym instytucja testamentu wojskowego jest uregulowana w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 stycznia 1965 r. w sprawie testamentów wojskowych.

W analizowanym projekcie ustawy możliwość sporządzenia testamentu wojskowego została rozszerzona na wszelką działalność sił zbrojnych, zarówno na terenie państwa polskiego, jak i poza nim. Zatem obejmie także międzynarodowe interwencje zbrojne w ramach np. sił NATO, działań operacyjnych pod flagą ONZ, OBWE, a także w trakcie misji pokojowych niezwiązanych z prowadzeniem działań wojennych. Ponadto, sporządzenie testamentu wojskowego będzie możliwe nie tylko w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny lub przebywania w niewoli, ale także w czasie użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa.
Co więcej, projekt ustawy przewiduje rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do sporządzenia testamentu wojskowego.

Dokument prawny związany z prawem spadkowym

W obecnym stanie prawnym w powyższej formie testament mogą sporządzić:

  1. żołnierze Sił Zbrojnych pełniący czynną służbę wojskową,
  2. pracownicy cywilni zatrudnieni w Siłach Zbrojnych,
  3. osoby cywilne towarzyszące Siłom Zbrojnym, a mianowicie:
    • członkowie personelu stowarzyszenia „Polski Czerwony Krzyż” i innych stowarzyszeń udzielających pomocy wojskowej służbie zdrowia,
    • osoby wykonujące czynności duszpasterskie w Siłach Zbrojnych,
    • członkowie służb pomocniczych i inne osoby wykonujące świadczenia osobiste na rzecz Sił Zbrojnych.

Przedstawiony przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt ustawy ma na celu rozszerzenie możliwości sporządzenia tej formy testamentu na wszystkie osoby wchodzące w skład personelu Sił Zbrojnych RP oraz osoby cywilne znajdujące się na obszarze pod wyłącznym zarządem organów wojskowych albo na jednostce pływającej Marynarki Wojennej, albo na statku powietrznym należącym do Sił Zbrojnych RP.

Ponadto przedstawiony przez MS projekt przewiduje sporządzenie testamentu przed minimum dwoma świadkami w przypadku, w którym spadkodawca może podpisać się na dokumencie poświadczającym treść jego testamentu oraz minimum trzema świadkami, w przypadku, w którym spadkodawca nie mógłby podpisać się na dokumencie poświadczającym treść testamentu. Natomiast w sytuacji obawy nagłej śmierci możliwe byłoby złożenie przez testatora oświadczenia woli wobec dwóch świadków, choćby nie byli obecni jednocześnie.

Potrzebujesz wsparcia prawnego lub chcesz uzyskać więcej informacji na temat prawa spadkowego?
Skontaktuj się z naszymi prawnikami, którzy z odpowiedzą na nurtujące Cię pytania!

Kancelaria Adwokacka Ciulkin &Sarnociński

(+48) 728 377 770
(+48) 666 088 266

Facebook
Instagram
TikTok
LinkedIn

OSTATNIE WPISY

follow us

LinkedIn