Kancelaria Adwokacka - zespół
image 9

Naruszenie dóbr osobistych w Internecie – prawo do wizerunku

Prawo do wizerunku jest jednym z dób osobistych, które podlegają ochronie na mocy przepisów obowiązującego prawa – Kodeksu Cywilnego. Co zrobić w sytuacji, gdy zostało naruszone Wasze prawo do wizerunku w Internecie? Jakie macie uprawnienia? Czyli innymi słowy, czego możecie żądać, od osoby która narusza Wasze prawa?
Masz prawo aby żądać:

 • Usunięcia z serwisu internetowego opublikowanego materiału, sugerującego nieprawdziwe informacje.
 • Natychmiastowego zaniechania dalszych naruszeń dóbr osobistych i rozpowszechniania nieprawdziwych informacji niezgodnych z prawdą.
 • Zamieszczenia oświadczenia z przeprosinami, należy wówczas wskazać dokładną treść przeprosin oraz miejsce publikacji i użytą czcionkę, a także okres w którym przeprosiny mają być publikowane.
 • Zapłaty odszkodowania.
 • Zapłaty zadośćuczynienia.

Zniesławienie może nastąpić poprzez zakomunikowanie innym osobom nieprawdziwych, obraźliwych informacji na temat osoby poszkodowanej.

Informacja opublikowana na stronie internetowej jest skierowana do wielu odbiorców, bowiem jest dostępna dla wszystkich użytkowników Internetu (podobnie: wyr. SN z 8.5.2014 r., V CSK 361/13, OSNC-ZD 2015, Nr C, poz. 38).

W orzecznictwie dostrzeżono, że pomówienie „może być wyrażone w jakikolwiek sposób, zdolny do uzewnętrznienia myśli sprawcy i przelania ich w świadomość innych osób. Może nastąpić zatem nie tylko ustnie, ale także pismem, drukiem, wizerunkiem lub karykaturą, może uzewnętrznić się gestem (np. znaczące oklaskiwanie mówcy w chwili, gdy ten podnosi hańbiący zarzut przeciw innej osobie), mimiką (np. ironiczny gest, gdy ktoś mówi o nieskazitelnej uczciwości innej osoby)” (wyr. SN z 20.11.1933 r., 3 K 1037/33, OSP 1934, poz. 449). Zgodnie z art. 351 kpc powództwo o ochronę dóbr osobistych naruszonych przy wykorzystaniu środków masowego przekazu można wytoczyć przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania powoda. Jednocześnie należy pamiętać, że sprawy o ochronę dóbr osobistych i łącznie z nimi dochodzone roszczenia majątkowe rozpoznawane są przez Sądy Okręgowe.

Jednocześnie w sprawach wyłącznie o roszczenia majątkowe wynikające z faktu naruszenia dóbr osobistych właściwy jest Sąd Rejonowy lub Okręgowy ze względu na wartość przedmiotu sporu. W przypadku dochodzenia kwoty do 75.000 zł właściwy będzie Sąd Rejonowy, a powyżej tej kwoty Sąd Okręgowy.

W sprawach o prawa majątkowe wysokość opłaty sądowej uzależniona jest od wartości przedmiotu sporu, co wynika z art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych:

 • do 500 złotych – w kwocie 30 złotych;
 • ponad 500 złotych do 1500 złotych – w kwocie 100 złotych;
 • ponad 1500 złotych do 4000 złotych – w kwocie 200 złotych;
 • ponad 4000 złotych do 7500 złotych – w kwocie 400 złotych;
 • ponad 7500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych;
 • ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych;
 • ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1000 złotych.

W sprawach o prawa majątkowe przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia ponad 20 000 złotych pobiera się od pisma opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 złotych.

Ponadto na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych dodatkowo za ochronę dóbr niematerialnych należy uiścić stałą opłatę w kwocie 600 zł.
Ponadto istnieje również możliwość dochodzenia odpowiedzialności sprawcy, na gruncie przepisów prawa karnego w oparciu o art. 212 § 2 k.k. Czyn sprawcy może bowiem wypełniać znamiona przestępstwa zniesławienia. Jeżeli przestępstwo zostało popełnione w Internecie, właściwość miejscowa organu ścigania może być ustalona na podstawie miejsca ujawnienia przestępstwa – np. miejsca zamieszkania osoby pokrzywdzonej, gdzie na komputerze zapoznała się z opublikowanym w Internecie materiałem. Powyższe wynika z art. 32 § 1 pkt 1 kpk.

Prawnicy naszej Kancelarii z przyjemnością odpowiedzą na wszystkie nurtujące Was pytania.

Facebook
Instagram
TikTok
LinkedIn

OSTATNIE WPISY

follow us

LinkedIn