Kancelaria Adwokacka - zespół
image 9

Czy Ubezpieczyciel sprawcy szkody ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania za koszty leczenia prywatnego?

Prawo

Czy Ubezpieczyciel sprawcy szkody ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania za koszty leczenia prywatnego?

Co do zasady Ubezpieczyciel uznaje za nieuzasadnione koszty za przeprowadzenie prywatnej operacji, prywatnych wizyt lekarskich oraz rehabilitacji, bowiem w jego ocenie mogły się one odbyć w ramach NFZ, a okres oczekiwania na nie rzekomo nie miałby wpływu na stan zdrowia poszkodowanego.
Rozumowanie Ubezpieczyciela jest wadliwe, bowiem zgodnie z uchwałą składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 19 maja 2016 r., III CZP 63/15 świadczenie ubezpieczyciela w ramach umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje także uzasadnione i celowe koszty leczenia oraz rehabilitacji poszkodowanego niefinansowane ze środków publicznych. W treści uchwały wskazano na fakt, iż poszkodowany nie ma obowiązku korzystania w ogóle, lub przede wszystkim ze świadczeń w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w Narodowym Funduszu Zdrowia.

ciulkin narada
Ignorantia iuris nocet
Ignorancja prawa szkodzi

Treść art. 441 § 1 kc nie przesądza o tym, w jakim systemie organizacyjno – prawnym może dojść do poddania się poszkodowanego czynnościom rehabilitacyjnym. Poszkodowany nie może być pozbawiony możliwości korzystania z leczenia lub rehabilitacji, które mogłyby doprowadzić do odpowiedniego efektu restytucyjnego w zakresie jego stanu zdrowia, nawet jeśli realizowane świadczenia medyczne powodować mogą powstanie odpowiednich zwiększonych kosztów. Ponadto leczenie prywatne stwarza większe szanse powrotu do zdrowia. W związku z powyższym żądanie zwrotu uzasadnionych i celowych kosztów leczenia prywatnego jest jak najbardziej zasadny.
Termin przeprowadzenia operacji na NFZ jest zazwyczaj bardzo odległy i nierzadko trzeba na nią czekać nawet kilka lat. W takiej sytuacji osoba poszkodowana jest uprawniona do skorzystania z prywatnej opieki medycznej i obciążeniem kosztami leczenia Ubezpieczyciela sprawcy szkody.
Odpowiedź na zadane w tytule pytanie brzmi: Nie, Ubezpieczyciel nie może odmówić wypłaty odszkodowania za poniesione koszty leczenia, będące w bezpośrednim związku przyczynowym ze szkodą.
Adwokaci w takich sprawach czuwają nad prawidłowością przebiegu postępowania likwidacyjnego, ale także ich obecność w postępowaniu usprawnia toczące się postępowania i działa „motywująco” na towarzystwa ubezpieczeniowe.
Ubezpieczyciel odmawiając wypłaty odszkodowania najczęściej liczy na to, że poszkodowany nie będzie odwoływał się od wydanej przez niego decyzji. W przypadku bierności poszkodowanego może dość do przedawnienia uprawnienia do żądania odszkodowania. Wówczas Ubezpieczyciel, nie będzie zobowiązany do wypłaty należnego odszkodowania. W związku z powyższym, przypominam, że warto walczyć o swoje prawa w sądzie.
adw. dr Katarzyna Ciulkin-Sarnocińska

Facebook
Instagram
TikTok
LinkedIn

OSTATNIE WPISY

follow us

LinkedIn