Kancelaria Adwokacka - zespół
image 9

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki komandytowej

Naszych Klientów często nurtuje pytanie o to, jak ustalić moment od którego odpowiedzialność ponoszą członkowie zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która jest komplementariuszem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością spółce komandytowej.

Przyjęcie organizacji prawnej przedsiębiorstwa, w której komplementariuszem spółki komandytowej jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, pozwala na względnie bezpieczne prowadzenie działalności zarówno przez wspólników spółki, jak i członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, będącej komplementariuszem w współce komandytowej.

Mamy w tym wypadku do czynienia z kaskadowym układem odpowiedzialności.

W pierwszej kolejności odpowiedzialność za zobowiązania spółki komandytowej ponosi sama spółka komandytowa. Oznacza to, że wierzyciel musi wystąpić z powództwem przeciwko spółce komandytowej, uzyskać prawomocny wyrok, a następnie przeprowadzić egzekucję komorniczą z jej majątku.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, będąca komplementariuszem spółki komandytowej, odpowiada za zobowiązania tej spółki dopiero wówczas, gdy komornik sądowy wyda prawomocne postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego ze względu na bezskuteczność egzekucji lub w inny sposób zostanie wykazane, że egzekucja wobec spółki komandytowej okazała się bezskuteczna.

Wówczas wierzyciel musi wystąpić z pozwem do sądu przeciwko spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, jako komplementariuszowi, aby zyskać prawomocny wyrok oraz przeprowadzić egzekucję komorniczą z majątku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Może też bez prowadzenia postępowania cywilnego wobec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w trybie art. 7781 kpc wystąpić do sądu, w ramach postępowania klauzulowego, o rozciągnięcie klauzuli wydanej przeciwko spółce komandytowej na jej wspólnika (komplementariusza), którym jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka ta, jako komplementariusz odpowiada subsydiarnie całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki komandytowej. Postępowanie klauzulowe zostanie przeprowadzone w zaciszu gabinetu sędziego.

Po wydaniu postanowienia i nadaniu wyrokowi przeciwko spółce komandytowej klauzuli wykonalności, rozciągniętej również przeciwko spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, będzie można prowadzić postępowanie egzekucyjne także wobec tej ostatniej spółce. Przepis art. 7781 kpc stanowi bowiem, że tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko spółce jawnej, spółce partnerskiej, spółce komandytowej lub spółce komandytowo-akcyjnej sąd nadaje klauzulę wykonalności przeciwko wspólnikowi ponoszącemu odpowiedzialność bez ograniczenia całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, jak również wtedy, gdy jest oczywiste, że egzekucja ta będzie bezskuteczna. Nie dotyczy to osoby, która w chwili wszczęcia postępowania w sprawie, w której został wydany tytuł egzekucyjny przeciwko spółce, nie była już jej wspólnikiem.

Dopiero w momencie gdy egzekucja wobec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jako komplementariuszowi spółki komandytowej, okaże się bezskuteczna, na podstawie art. 299 ksh aktualizuje się odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wierzyciel spółki komandytowej, który nie mógł wyegzekwować swojej wierzytelności ani od spółki komandytowej, ani od jej komplementariusza, którym jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uzyskuje wówczas możliwość zaspokojenia się z majątku osobistego członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Oznacza to, że wierzyciela w takiej sytuacji powinien charakteryzować się wytrwałością, musi bowiem wytoczyć kolejne powództwo, tym razem przeciwko członkom zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a następnie, przeprowadzić postępowanie egzekucyjne przez komornika sądowego, jeżeli dłużnik dobrowolnie nie ureguluje swego zobowiązania.

Czy istnieje możliwość uwolnienia się członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością od odpowiedzialności za zobowiązania spółki komandytowej?
Tak! Członkowie zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinni w takim przypadku złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Należy zdawać sobie sprawę z tego, że obowiązek zgłoszenia wniosku o upadłość spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie powstaje co do zasady w tym samym czasie, co konieczność złożenia wniosku o upadłość spółki komandytowej.

Cały katalog przesłanek (okoliczności) wyłączających odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymieniony został w § 2 art. 299 ksh. Z przepisu tego wynika, że członek zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności, za zobowiązania spółki, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym samym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu, albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewydania postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo niezatwierdzenia układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu wierzyciel nie poniósł szkody

Facebook
Instagram
TikTok
LinkedIn

OSTATNIE WPISY

follow us

LinkedIn