Kancelaria Adwokacka - zespół
image 9

Kredyt frankowy, co to takiego?

Jeżeli jesteś tak zwanym „frankowiczem” i posiadasz kredyt we frankach z pewnością zastanawiasz się jakie informacje powinieneś pozyskać aby ustalić, czy masz szansę w sądowym starciu z bankiem?

Przede wszystkim należy zauważyć, że umowa powinna charakteryzować się konsensualnością, czyli zgodną wolą obu stron, również konsumenta, w zakresie postanowień umownych umowy kredytu.

Czy umowa może zostać nam narzucona z góry?

Tak, ale to oznacza, że postanowienia jeżeli nie mieliśmy wpływu na ich kształt nie były indywidualnie z nami uzgodnione.

Główny zamiar stron, dotyczy przede wszystkim elementów faktycznych i prawnych kształtujących stosunek umowny, a przede wszystkim essentialia negiotti – czyli głównych postanowień dokonanych przez strony.

Umowa kredytu doczekała się legalnej deficjencji, znajdującej się w art. 69 ust.1 Prawa Bankowego. Zgodnie z nią bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel. Powyższe oznacza, że bank zobowiązał się do nieżądania zwrotu pieniędzy przez okres na jaki została zawarta umowa, a osoba która wzięła kredyt zobowiązuje się do korzystania z kredytu na zasadach obowiązujących w umowie. Oznacza to, że na mocy zawartej umowy nie dochodzi do przeniesienia własności pieniędzy, zatem podlegają one zwrotowi.

Umowa kredytu powinna być zawsze zawarta na piśmie, ponieważ w przypadku niedochowania tej formy, jeżeli zaistnieje spór sądowy nie jest dopuszczalny dowód z zeznań świadków, chyba że obie strony wyrażą na to zgodę, żąda tego konsument w sporze z przedsiębiorcą albo fakt dokonania czynności prawnej jest uprawdopodobniony za pomocą dokumentu (zob. art. 74 § 2 kc). Niedochowanie tej formy jednak nie skutkuje nieważnością umowy, a tym samym dopuszczalne jest złożenie oświadczenia woli np. ustnie. Jednak wówczas obowiązują wskazane powyżej ograniczenia dowodowe.

Stronami kredytu frankowego są: bank (przedsiębiorca) i kredytobiorca – konsument.

Wiemy z całą pewnością kim jest bank, ale kim jest konsument?

Konsumentem, zgodnie z art. 221 kodeksu cywilnego jest osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą (w tym przypadku z bankiem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. O charakterze działalności decyduje cel kredytowania.

Co musimy zrobić, aby uzyskać kredyt? Przede wszystkim wykazać się zdolnością kredytową, czyli innymi słowy pokazać, że mamy zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. Bank zawsze wnikliwie weryfikuje, czy jako podmiot stosunku zobowiązaniowego jesteśmy w stanie zaspokoić jego roszczenie w przyszłości i wywiązać się prawidłowo z zawartej umowy.

kredyt we frankach białystok

Jakie wymogi powinna spełniać umowa kredytu?

Przede wszystkim powinna zostać zawarta na piśmie, na co powyżej zwrócono już uwagę, ale także powinna określać następujące informacje:

 1. Strony umowy:
 2. Kwotę i waluty kredytu.
 3. Cel, na który został udzielony kredyt.
 4. Termin spłaty kredytu.
 5. W przypadku umowy o kredyt denominowany lub indeksowany do waluty innej niż waluta polska – szczegółowe zasady określania sposobów i terminów ustalania kursu wymiany walut, na podstawie którego w szczególności wyliczana jest kwota kredytu, jego transz i rat kapitałowo – odsetkowych oraz zasad przeliczania na walutę wypłat albo spłaty kredytu.
 6. Wysokość oprocentowania kredytu.
 7. Warunki zmiany umowy kredytu. co to znaczy zmiana kredytu?
 8. Sposób zabezpieczenia spłaty kredytu.
 9. Zakres uprawnień banku związanych z kontrolą wykorzystywania i spłaty kredytu.
 10. Terminy i sposób postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych.
 11. Wysokość prowizji (oczywiście jeżeli uzgodniliśmy, że jesteśmy zobowiązani zapłacić prowizję za udzielony kredyt).
 12. Warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy.

Banki obowiązuje tzw. „tajemnica bankowa”, która dotyczy wszystkich wiadomości dotyczących czynności bankowych i osób będących stroną umowy zawartej z bankiem. Tajemnica dotyczy wiadomości uzyskanych w czasie negocjacji, w trakcie zawierania umowy, a także podczas realizacji umowy.

Nie możemy umowy o kredyt zawrzeć z innym podmiotem niż bank. Dlaczego? Ponieważ zgodnie z art. 5 Prawa bankowego banki mają wyłączność w zakresie zawierania umów kredytowych. Ponadto działalność banków jest poddana kontroli Komisji Nadzoru Finansowego.

Nasza Kancelaria Adwokacka jest do dyspozycji przy rozwiązaniu Państwa problemów z kredytami frankowymi.

Więcej informacji możecie Państwo uzyskać poprzez kontakt z naszą Kancelarią pod numerem tel. 728377770, 666088266. Serdecznie zapraszamy.

adw. dr Katarzyna Ciulkin-Sarnocińska

Facebook
Instagram
TikTok
LinkedIn

OSTATNIE WPISY

follow us

LinkedIn